Souladronka

GDPR

GDPR (angl. General Data Protection Regulation) neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je legislativa EU účinná od 12. května 2018. Tento soubor pravidel se týká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje na evropském trhu, tedy firmy, živnostníci, bankovní instituce i orgány veřejné správy. V online marketingu tak nařízení ukládá povinnost získat jasný a odvolatelný souhlas pro jakékoli zpracování osobních údajů. V reakci na přenos života do online prostředí tak přináší ochranu digitálních práv občanů a ukládá sankce těm, kteří pravidla poruší.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V naší společnosti věnujeme ochraně osobních údajů a ochraně soukromí velkou pozornost. Pečlivě dbáme, aby kontakty byly chráněny a zpracovávány v souladu s příslušnými právními normami. V ustanoveních níže naleznete podrobnější informace o tom, jaké osobní údaje našich klientů, dodavatelů a uživatelů našeho webu www.souladronka.cz zpracováváme, na základě jakého právního důvodu, který je v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Komu souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?
Souhlas udělujete společnosti Fontagon 2 s.r.o., se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 353262 (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje, které zpracováváme zahrnují jméno a příjmení, kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail), datum narození, a jiné údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb v oblasti sportovní činnosti, případně údaje týkající se Vašich přání nebo dotazů. Dále mohou být zpracovány informace o využívání našich služeb.

Jaký je účel a právní základ pro zpracování osobních údajů ve skupině SATPO?
Osobní údaje Správce zpracovává pro poskytování našich služeb a poskytování produktů, tedy pro následující účely:
1. Plnění smlouvy, tj. plnění práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy nebo z předsmluvních ujednání.
2. Existence oprávněného zájmu při následujících činnostech, zejména v marketingu:
2.1 Zpracování Vašich osobních údajů v případě použití registračního webového formuláře nebo jiného kontaktování naší společnosti;
2.2 Zasílání obchodních sdělení v případě získání Vašeho souhlasu při zapsání do newsletteru nebo pokud jste náš klient, včetně nabídky služeb a produktů poskytovaných naší společností;
2.3 Fotografování na akcích, kde se mohou pořizovat fotografie nebo videozáznamy, jelikož akci chceme zachytit pro promo na našich webových stránkách a sociálních sítích Facebook, LinkedIn, Instagram;
2.4 Kamerové záznamy z důvodu, že některé naše prostory jsou střežené kamerami, protože monitorujeme prostory, ve kterých je potřeba ochránit zdraví osob nebo ve výjimečných případech majetek. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány maximálně 30 dní od pořízení záznamu;
2.5 Používání Cookies;
2.6 Provádění vnitřních analýz, sledování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů s cílem přizpůsobit nabídku našich služeb Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby. Správce využívá pro účely zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, zejména při provádění přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, newsletterů a jiných marketingových materiálů) pouze takové osobní údaje, které byly zpracovány v souladu s GDPR a získané s Vaším výslovným souhlasem. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro výše uvedené účely v bodě 2, máte právo souhlas kdykoliv odvolat a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. V takových případech nás kontaktujte.

Jakým způsobem využíváme data z Cookies?
Správce používá pro správné fungování webu www.souladronka.cz soubory Cookies. Cookie je malý soubor znaků uložený na Vašem počítači při návštěvě jakýchkoliv internetových stránek. Cookies umožňují webové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv. Pokud pro návštěvu našich webových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, Cookies pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše nastavení stránek. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu Cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé Cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití Cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních Cookies ze strany serveru Správce. Existují dočasné Cookies a trvalé Cookies. Dočasné jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné Cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé Cookies pomáhají identifikovat Váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, umožňují přizpůsobovat zobrazení našich webových stránek Vašim zájmům, pomohou při zobrazování relevantnějších reklam, abyste snadno našli, co hledáte, včetně preferovaných sportovních programů, ale nemohou jakkoliv identifikovat konkrétní osobu a příslušná data ukládají zcela anonymizovaně a nespojují data s jakýmikoliv jinými daty. K plnohodnotnému užívání dat z Cookies je právním titulem zpracování náš oprávněný zájem a Váš souhlas jako uživatele webu, standardně získaný nastavením Vašeho prohlížeče. Správce Cookies nevyužívá k jiným než čistě technickým účelům. V rámci remarketingu využívá Správce kromě Cookies také systémy Google. Data z remarketingu používá Správce výhradně k segmentaci návštěvníků našich stránek za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme ze smlouvy, přímo od Vás vyplněním registračního formuláře na našich webových stránkách, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich osobních údajů získaných s Vaším souhlasem.

Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá ve vnitřním systému Správce. Správce přijal nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Mezi tato opatření patří zejména zajištění, aby systém pro zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým, a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, zvýšení bezpečnosti instalací zámků, apod.

Komu osobní údaje předáváme?
Vaše osobní údaje zůstanou u Správce a nepředáváme je žádné třetí osobě.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené účely jsou osobní údaje zpracovávány:
1. po dobu plnění našich závazků z uzavřené smlouvy a po posledním poskytnutém plnění po dobu následujících 2 let.
2. při udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu 5 let od udělení Vašeho souhlasu, popř. Vaší registrace na naší webové stránce. Poté budou vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není podle právních předpisů nutný Váš souhlas.

Jak můžete svůj souhlas odvolat?
Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, kdy účelem zpracování je oprávněný zájem Správce, je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. V případě odvolání Vašeho souhlasu, budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, můžete požádat o vysvětlení, pokud byste zjistil(a) nebo se domníval(a), že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a požádat nás o odstranění závadného stravu, a dále požádat o aktualizaci údajů. S tím dále souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popř. omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Mezi další práva pak náleží právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Jak nás můžete kontaktovat?
V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně: Fontagon 2 s.r.o., Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, elektronicky srdcovka@souladronka.cz či telefonicky 604 275 276) Správce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené informace o zpracování osobních údajů.