Souladronka

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia SouLadronka. Zakoupením jednorázového vstupu na lekci či masáž, kurzu, workshopu nebo kreditu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.
Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému nahraný kredit, zakoupená permanentka nebo jednorázový vstup na lekci či masáž. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.
Studio SouLadronka je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.souladronka.cz

IV.
Účast na cvičební lekci nebo masáž je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách SouLadronky. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Masáže zajišťuje kvalifikovaný masér. Nastane-li jakákoliv událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce či masáž zrušit a oznámit to skrze e-mailový kontakt přihlášeným klientům a skrze sociální sítě.

V.
Platba lekcí a masáží dle ceníku studia SouLadronka probíhá hotově, kartou či přes rezervační systém umístěný na stránkách studia SouLadronka. Platba speciálních lekcí, kurzů a workshopů se provádí také online bankovním převodem či přes GoPay bránu.

VSTUPY NA LEKCI ČI MASÁŽ

Vstup na otevřené lekce, workshopy, masáže, kurzy lze zakoupit skrze rezervační systém online platbou GoPay či převodem, anebo si jej můžete zakoupit na recepci studia SouLadronka.

VII. KREDIT
Nahrajte si libovolnou částku od 1500,- Kč výše na kredit a čerpejte na všechny služby nabízené studiem SouLadronka. Nahrát jej lze online GoPay či bankovním převodem, a nebo přímo na recepci studia SouLadronka. Pohyb kreditu po vložení a čerpání můžete sledovat online. Kredit je nepřenosný a nelze proměnit za zboží ani za peníze. KREDIT JE ČASOVĚ NEOMEZENÝ a nevratný.

STORNO PODMÍNKY

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ:

Rezervovanou otevřenou lekci lze v rezervačním systému zrušit max. 4 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nepřijdete, bude její hodnota odečtena z permanentky, kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.  ​

STORNO KURZŮ, WORKSHOPŮ:

Po přihlášení na kurz/workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet nejpozději do 24 hodin po rezervaci, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována. Pokud se na kurz/workshop hlásíte méně než 3 dny před jeho zahájením, je potřeba uhradit platbu okamžitě.
V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel vám email o potvrzení, prosíme, kontaktujte nás.
V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude vám 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený kurz/workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si stoprocentní výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobu.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

X.
Klientům jsou v prostoru studia SouLadronka k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu SouLadronka je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Klient smí tyto skříňky využívat pouze během své přítomnosti ve studiu. Studio je oprávněno obsazené skříňky otevřít a vyklidit, pokud jsou používány i mimo dobu přítomnosti Klienta ve studiu. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

XI.
Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Pro odložení obuvi je určena vstupní část studia. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

XII.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.

Na personál studia, maséra či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

XIII.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio SouLadronka /Provozovatel/ nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi či masérovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia SouLadronka.

XIV.
Po skončení lekce každý klient po sobě uklidí vypůjčené pomůcky.

XV.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia SouLadronka.

V prostorách studia SouLadronka je zakázáno:

  • kouřit
  • používat omamné či psychotropní látky

XVI.
Zásady zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011.

XVII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád studia SouLadronka

Dne 26.6.2024